• دکتر
  • درمان
  • روانشناس
  • تهران
  • بهترین کلینیک
  • بهترین مرکز

بازدید: 166

دربرابر کنجکاوی های جنسی بچه هامون چه واکنشی نشان دهیم؟

دربرابر کنجکاوی های جنسی بچه هامون چه واکنشی نشان دهیم؟

واكنش ما پدر و مادرها نسبت به كنجكاوی های جنسی بچه ها یكی از سوال برانگیزترین قسمت های ارتباط ما با كودكانمان است، برای راحتی كار بگذارید نمونه ای از واكنش های احتمالی مان را بررسی كنیم.

فرض كنید مثلاً دختر شما كنترل ماهواره را در دست دارد و اتفاقا دكمه كانالی را فشار می دهد كه حاوی صحنه های زنان نیم برهنه است. در این شرایط او به شما نگاه می كند و شما:

1-به سرعت وسیله بازی یا كنترل ماهواره را از دست اش می قاپید و فریاد می زنید: زشته بچه! بده من چیكار داری می كنی؟!

2-نگاه نافذ خود را به او می دوزید و قیافه سراسر هراسناك تان حكایت از این دارد كه اصلاً از این اتفاق خوش تان نیامده است.

3-بدون نگاه به چهره او یا اینكه به او چیزی بگویید و با گفتن اینكه: "بده من این رو دختر قشنگم! " وسیله بازی یا كنترل ماهواره را از او می گیرید.

4-بدون اینكه به چهره او نگاه كنید خود را مشغول كار دیگری نشان می دهید و به بهانه ای محل را ترك می كنید.

5-با نگاه به او لبخند می زنید و اجازه می دهید تا جایی كه دوست دارد به كار خود ادامه دهد.

6-به او لبخند می زنید و تا حدی با شوخی با او همراهی می كنید.

اینها نمونه هایی از طیف واكنش هایی است كه ما ممكن است به كنجكاوی های جنسی كودكمان نشان دهیم. این واكنش ها نقش بسیار تعیین كننده ای در اعتماد به نفس و توانایی های عاطفی- جنسی آینده كودكانمان خواهد داشت.

اینكه امروز ما نسبت به توانایی های جنسی خود دارای اعتماد به نفس كامل هستیم یا نه؟

و اینكه از توانایی های لازم برای لذت بردن از یك رابطه ارضاء كننده دوطرفه برخورداریم یا نه ؟

همه ریشه در زمان شكل گیری شخصیت ما در كنار والدین خود در زمان كودكی و در چنین لحظاتی دارد.

ترس، اضطراب، احساس نا امنی، تشویش های مداوم،كم میلی جنسی،تعارضات شدید درونی،روابط بسیار پرتنش و آزار دهنده و كم دوام همه و همه ممكن است در برخوردهای نامناسب احتمالی ما با كودكانمان ریشه داشته باشد. باز برای واضح تر شدن موضوع به مثال دیگری مطرح می کنیم.

فرض كنید حشره ای مانند پروانه یا عنکبوت در فضای اتاق حضور دارد و به ناگهان شما و كودك تان متوجه حضور او می شوید. دخترتان با دیدن حشره به شما نگاه می كند و برای هر اقدامی منتظر واكنش شما می ماند. شما ممكن است:

1-جیغ بكشید و به سرعت از پروانه یا عنکبوت فاصله بگیرید.

2-به سرعت با حشره كش به سمت او رفته و پروانه یا عنکبوت را نابود كنید.

3-با لبخند و با انگشت پروانه یا عنکبوت را نشان دهید و اسم اش را تكرار كنید.

نتیجه این واكنش ها كه از قوانین واكنش های شرطی شده تبعیت می كنند به ترتیب زیر است:

1-بروز ترس و وحشت شدید هنگام دیدن دوباره پروانه یا عنکبوت.

2-بروز نفرت و ناراحتی شدید هنگام دیدن دوباره پروانه یا عنکبوت.

3-داشتن احساس راحت و خوشایند در مواجه دوباره با پروانه یا عنکبوت خواهد بود.

شاید افراد زیادی را دیده باشید كه احساس دائمی ترس و وحشت و نفرت و ناراحتی تمام زندگی عادی آنان را تحت تأثیر قرار داده است و از آنها افرادی ناتوان و بی اراده و نا امیده ساخته است. حالا شاید بهتر بتوانید تصمیم بگیرید نسبت به كنجكاوی های جنسی كودك خود بهتر است چه واكنشی نشان دهید.

در اینجا ما سعی کردیم شما را با گوشه هایی از موضوعات مربوط به تربیت جنسی كودكان آشنا کنیم.

اولویت ما سلامت روان شماست، در کنار شما هستیم با تیم تخصصی روانشناسی صبا